ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Minimale huurperiode.

  1. Een minimale huurperiode van 7 dagen geldt. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag de voor die periode geldende dagprijs plus een extra vergoeding van €100 in rekening gebracht. Elke volgende dag inleveren is wederom een vergoeding van €100 plus de daghuur. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende camper ter beschikking te stellen, in geval van schade of te laat inleveren van de gehuurde camper, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.

 2. Reservering / betaling

  1. Bij reservering dient u 35% van het huurbedrag te voldoen, het restant 65% plus waarborgsom a € 600 dient uiterlijk 1 maand voor het afhalen in ons bezit te zijn. Definitieve reservering is pas van kracht na ontvangst van de eerste termijn. De borgsom wordt mits aan alle verhuurvoorwaarden is voldaan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening. Betalingen uitsluitend via bank. Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en inclusief BTW.

 3. Annulering

  1. Annulering kan uitsluitend nadat dit aan ons schriftelijk is gecommuniceerd en door ons na ontvangst is bevestigd. De datum van ontvangst is hierbij de datum van annulering.

   1. Annulering na de 35% aanbetaling van het huurbedrag blijft u 35%van de totale huurprijs verschuldigd.

   2. Annulering tussen de 30 en 60 dagen voor aanvangsdatum van de huurperiode bent u 50%van de totale huurprijs verschuldigd.

   3. Annulering tussen de 0 tot 30 dagen voor aanvangsdatum van de huurperiode bent u 100%van de totale huurprijs verschuldigd.

  2. Meldt u zich niet op de dag van aanvang van de huurperiode, dan bent u toch 100% van de totale huursom verschuldigd.

  3. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

 4. Verlenging

  1. In het geval dat u de huurperiode wenst te verlengen, dient dit aan de verhuurder gemeld te worden. Verlenging is afhankelijk van de beschikbaarheid in de aangevraagde periode en is slechts mogelijk na toestemming van de verhuurder.

 5. Huurprijs

  1.  In de huurprijs zijn inbegrepen: ongelimiteerde kilometers, Allrisk verzekering (eigen risico van 600 euro) en 24 uurs alarmdienst bij pech onderweg.

 6. Verzekering

  1.  Verhuurder heeft ten behoeve van de camper een Allrisk verzekering afgesloten. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaart, blijft evenwel schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door verzekeraar wordt vergoed, alsmede een eigen risico van € 600,-- per gebeurtenis voor elke afzonderlijke schade. De verzekering dekt schade aan derden, inzittenden en diefstal van de auto. Verlies van autosleutels en diefstal van persoonlijke voorwerpen zijn niet gedekt. Wij raden u daarom aan een persoonlijke reisverzekering af te sluiten. 

 7. Bestuurders

  1.  Volgens onze verzekering dient de bestuurder minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en minstens 2 jaar in bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. Onze campers mogen alleen bestuurd worden door de in het huurcontract vermelde bestuurder(s) 

 8. Gebruik

  1. Het voertuig dient gebruikt te worden als camper en er mogen niet meer personen mee vervoerd worden dan wettelijk toegestaan Het is niet toegestaan om de camper te gebruiken om goederen mee te vervoeren en de camper mag niet aan derden worden afgestaan. Gebruik de camper alsof het uw eigendom is. Wij verhuren onze campers Chorro en Ardales voor maximaal 4 personen, Camper Marbella voor maximaal 3 personen en campers Malaga en Monda voor maximaal 2 personen.

  2. Onze voertuigen zijn uitgerust met technologie die ons in staat stelt hun positie te bepalen. Deze GPS trackers zijn verplicht voor verzekeringsdoeleinden en dienen uw veiligheid. De gegevens van deze apparaten worden niet opgeslagen of gebruikt.

 9. Ontvangst en Retour

  1. De ontvangst en retour vindt plaats bij onze woning, tenzij anders overeengekomen. Het tijdstip van inname is tussen 8:00 en 10:00 en uitgifte tussen 15:00 en 18:00, of na onderlinge overeenstemming afhankelijk van uw vlucht. 

 10. Retour

  1. De camper dient van binnen schoon retour gegeven te worden met een lege en schone toiletcassette, lege vuilwatertank, volle brandstoftank, schone koelkast, schone Safari BBQ/ grill en een schone toilet/doucheruimte. Bij het niet schoon inleveren worden kosten in rekening gebracht, zie ook punt 19.

 11. Ontvangst name

  1. Huurder is verplicht om bij de in ontvangstneming van de camper te controleren of de camper gebreken en/of beschadigingen vertoont. Dit dient direct op het uitgifte- en innameformulier te worden vermeld en ondertekent. Reclamaties achteraf worden niet in behandeling genomen. 

 12. Vervanger

  1. Als de huurder een vervanger stuurt om de camper af te halen dan dient verhuurder daar van tevoren op de hoogte te worden gesteld. De vervanger dient de betreffende documenten te overleggen waaronder de boekingsbevestiging en een kopie rijbewijs van de huurder en van de vervanger te overleggen. Deze vervanger treedt op dat moment in de verplichtingen van huurder, waardoor huurder aansprakelijk blijft. 

 13. Inleveren

  1. Huurder dient de camper in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen terug te brengen. Dit op het tijdstip en plaats zoals is overeengekomen in de huurovereenkomst. 

  2. Indien er bij het retourneren van de camper voor ontvangst van de camper wordt getekend door de persoon die de camper in ontvangst neemt, dan geldt dit in alle gevallen onder voorbehoud van niet gemelde gebreken en schades en bijzondere gebeurtenissen waarvoor de eigenaar eventueel aansprakelijk kan worden gesteld. 

 14. Kortere periode

  1. Het later ophalen en/of eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van het geheel of een gedeelte van de huursom tot gevolg hebben. 

 15. Legitimatie

  1. Bij afhalen van de camper is voor huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig rijbewijs verplicht, de huurder/bestuurder(s) gaan akkoord met controle van hun persoonsgegevens en fotokopie van rijbewijs en paspoort.

 16. Onderhoud

  1. U dient regelmatig het oliepeil te controleren. Zorg ervoor dat het oliepeil op het juiste niveau blijft, eventueel bijvullen met motorolie. Nooit over vullen! Check regelmatig de bandenspanning.

 17. Kosten

  1. Brandstof + kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals onder andere brandstof, olie, reparatie en/of vervangen van banden en/of velgen of verlichting (bij onrechtmatig gebruik), leges, ruitbreuk, boetes, gerechtskosten enzovoorts komen voor rekening van de huurder. Noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder. De camper wordt met een volle brandstoftank afgeleverd en u dient de camper met een volle brandstoftank terug te brengen. Als u de camper niet af getankt terugbrengt dan brengen wij u € 25,-- in rekening te vermeerderen met de brandstofkosten. 

 18. Waarborgsom / eigen risico

  1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 600,-- De waarborgsom wordt binnen 5 werkdagen na inlevering van een schoongemaakte en schadevrije camper en indien is voldaan aan onze huurvoorwaarden teruggestort op uw rekening. In geval van schade of overtredingen van de wegenverkeerswetgeving kan dit langer duren. 

  2. Verhuurder zal huurder aansprakelijk stellen voor overtredingen van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland begaan in de huurperiode.

  3. Bij diefstal van de camper tijdens de huurperiode wordt de borg volledig ingehouden als de huurder nalatig is geweest. 

  4. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door de verhuurder, boven de waarborgsom aan de verhuurder betalen. Indien noodzakelijk wordt eindafrekening opgemaakt ter specificatie. 

  5. Er geldt een eigen risico van € 600,--/ per gebeurtenis, welke bij schade in binnen en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder.

 19. Schoonmaakkosten

  1. U ontvangt bij aflevering een schone camper en u dient deze camper wederom schoon in te leveren. Indien de camper van binnen niet is schoongemaakt worden de volgende schoonmaakkosten in rekening gebracht: -gaskomfoor en/of spoelbak € 25,- -koelkast € 25,- -toilet/doucheruimte € 25,- -bekleding niet schoon € 100,- -binnen woon- en slaapruimte niet schoon € 50,- -afvalwatertank niet geledigd € 25,- -Safari BBQ/grill niet schoon € 25,- -toiletcassette niet geledigd en schoongemaakt € 35,-

 20. Schade en reparaties 

  1. In geval van iedere schade of defecten dient u dit altijd direct te melden en met ons te overleggen over vervolgacties. Dit geldt zowel voor schade ontstaan door een verkeersongeluk, als alle andere vormen van schade of defecten aan camper en/of accessoires en interieur. Wij dienen dit zo spoedig mogelijk te weten in verband met het treffen van voorbereidingen en bestellen van onderdelen voor een reparatie te bespoedigen aangezien een volgende huurder ook graag op tijd de camper in ontvangst wil nemen.

  2. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient huurder digitale foto’s van de schade te (laten) maken. Bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier geheel te worden ingevuld. Huurder is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de verhuurder of de door verhuurder ingeschakelde derde op te volgen. Huurder verplicht zich van een ongeval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel een proces verbaal te laten opmaken, althans daar een poging voor te doen. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (verzekeringsmaatschappij en polis nummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen En zorgt ervoor dat de verhuurder dit uiterlijk bij inlevering van de camper overhandigt wordt. 

  3. Huurder is verplicht eerst in overleg te treden met verhuurder voordat huurder de beschadigde goederen laat repareren of restanten vernietigt en/of daarvan afstand doet.

  4. Indien in het buitenland een hulpdienst voor de camper noodzakelijk blijkt dient de hulpdienst, zoals die is vermeldt ingeschakeld te worden. 

  5. Schade ontstaan door het vullen van een tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de huurder.

  6. De huurder mag alleen noodzakelijke reparaties tot € 50,00 uit laten voeren, dit dient bij voorkeur te geschieden bij een dealer van het merk camper. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan dient te allen tijde eerst contact met de verhuurder worden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. Op naam van de verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden (na overlegging van de vervangen defecte onderdelen) na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald als deze niet zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik of oorzaken die buiten de verantwoording van de verhuurder liggen. 

  7. Kleine reparaties aan de camper ten gevolge van de huur door huurder worden berekend tegen de kosten van verwerving van de eventuele onderdelen en een tarief van € 50,-- per uur.  

 21. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, verlies van de camper ontstaan door of verband houdende met verduistering of vermissing, het vernielen van het interieur, radio/cd, tv/dvd, achteruitrij- camera, navigatiesysteem, luifel, fietsendrager enz. zijn geheel voor rekening van de huurder. 

 22. De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder.

 23. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade. Of in geval van niet genoten vakantiedagen in verband met pech, of reparatie van de camper. Hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten.

 24. Het is verboden:

  1. Schuurmiddelen en/of een hogedrukreiniger te gebruiken bij schoonmaak zowel bij binnen- als buitenzijde.

  2. De camper over te beladen. 

  3. Te roken in de camper (bij constatering dat er in de camper gerookt is kost dit € 500,-).

  4. Een frituurpan binnen in de camper te gebruiken. 

  5. Huisdieren mee te nemen. 

  6. De camper aan anderen in gebruik te geven of onder te verhuren.

  7. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden. 

  8. Veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen. 

  9. De camper te gebruiken voor rijonderricht.

  10. Met de camper andere voertuigen te trekken.

  11. Met de camper goederen te vervoeren.

  12. Om in het woongedeelte fietsen, surfplanken, ski's en andere (grote) voorwerpen, die het interieur kunnen beschadigen, te vervoeren.

 25. Toepassing recht.

  1. Partijen komen overeen dat deze standaardbepalingen gehanteerd door Camperverhuur Go Spain naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn. Deze algemene huurvoorwaarden voor campers maken deel uit van alle offertes en huurvoorwaarden.