top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Minimale huurperiode.

  1. Een minimale huurperiode van 7 dagen geldt. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag de voor die periode geldende dagprijs plus een extra vergoeding van €100,- in rekening gebracht. Elke volgende dag inleveren is wederom een vergoeding van €100,- plus de daghuur. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende camper ter beschikking te stellen, in geval van schade of te laat inleveren van de gehuurde camper, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.

 2. Reservering / betaling

  1. Bij reservering dient u 35% van het huurbedrag te voldoen, het restant 65% plus waarborgsom a €750,- dient uiterlijk 30 dagen voor startdatum van de gehuurde camper in ons bezit te zijn. Definitieve reservering is pas van kracht na ontvangst van de eerste termijn van 35%. De borgsom wordt, mits aan alle verhuurvoorwaarden is voldaan, binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening. Betalingen uitsluitend via bank. Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en inclusief BTW.

 3. Annulering

  1. Annulering kan uitsluitend nadat dit aan ons schriftelijk is gecommuniceerd en door ons na ontvangst is bevestigd. De datum van ontvangst is hierbij de datum van annulering. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

  2. Bij annulering na aanbetaling en 30 dagen (exclusief) voor startdatum van de gehuurde camper wordt 35% van de totale reissom ingehouden.

  3. Bij annulering 30 dagen (inclusief) voor startdatum van de gehuurde camper wordt de totale reissom in rekening gebracht. Uiteraard wordt dan wel de betaalde borgsom teruggestort.

 4. Verlenging

  1. In het geval dat u de huurperiode wenst te verlengen, dient dit aan de verhuurder gemeld te worden. Verlenging is afhankelijk van de beschikbaarheid in de aangevraagde periode en is slechts mogelijk na toestemming van de verhuurder.

 5. Huurprijs

  1.  In de huurprijs zijn inbegrepen:

   1. Ongelimiteerde kilometers van toepassing voor gereden kilometers in Spanje en Portugal.

   2. Gereden kilometers buiten Spanje en Portugal worden belast tegen €0.35 per kilometer.

  2. All-risk verzekering, eigen risico van €750,-

  3. 24-Uurs alarm en pechhulpdienst.

 6. Verzekering

  1.  Verhuurder heeft ten behoeve van de camper een All-risk verzekering afgesloten. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaart, blijft evenwel schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door verzekeraar wordt vergoed, alsmede een eigen risico van €750,- per gebeurtenis voor elke afzonderlijke schade. De verzekering dekt schade aan derden, inzittenden en diefstal van de auto. Verlies van autosleutels en diefstal van persoonlijke voorwerpen zijn niet gedekt. Wij raden u daarom aan een persoonlijke reisverzekering af te sluiten.

 7. Bestuurders

  1.  Volgens onze verzekering dient de bestuurder minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en minstens 2 jaar in bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. Onze campers mogen alleen bestuurd worden door de in het huurcontract vermelde bestuurder(s)

 8. Gebruik

  1. Het voertuig dient gebruikt te worden als camper en er mogen niet meer personen mee vervoerd worden dan wettelijk toegestaan  Het is niet toegestaan om de camper te gebruiken om goederen mee te vervoeren en de camper mag niet aan derden worden afgestaan. Gebruik de camper alsof het uw eigendom is.

  2. Wij verhuren onze campers Chorro en Ardales voor maximaal 4 personen, camper Marbella voor maximaal 3 personen, camper Malaga en camper Alora voor maximaal 2 personen.

  3. Camper Chorro, camper Ardales en camper Marbella zijn kinderen van alle leeftijden toegestaan.

  4. Camper Malaga en Alora zijn alleen voor volwassenen.

  5. De huurcampers mogen alleen worden ingezet in Spanje en Portugal.

  6. Het gebruik van een huurcamper van Go Spain in een ander land dan Spanje of Portugal is alleen toegestaan met vooraf schriftelijke toestemming van Go Spain.

  7. Niet EU-landen, zoals Marokko, zijn uitgesloten om te bezoeken met een huurcamper van Go Spain.

 9. Ontvangst en Retour

  1. De ontvangst en retour vindt plaats bij onze woning, tenzij anders overeengekomen. Het tijdstip van inname is tussen 8:00 en 10:00 en uitgifte tussen 15:00 en 18:00, of na onderlinge overeenstemming afhankelijk van uw vlucht. 

 10. Retour

  1. De camper dient van binnen schoon retour gegeven te worden met een lege en schone toiletcassette, lege vuilwatertank, volle brandstoftank, schone koelkast, schone Safari BBQ/ grill en een schone toilet/doucheruimte. Bij het niet schoon inleveren worden de kosten in rekening gebracht. Zie punt 19. Wij lopen voor de verhuurperiode de inventaris lijst samen met u door en doen dit ook na de verhuurperiode. Beschadigde of ontbrekende artikelen moeten door huurder worden vergoed. 

 11. Ontvangst name

  1. Huurder is verplicht om bij de in ontvangstneming van de camper te controleren of de camper gebreken en/of beschadigingen vertoont. Dit dient direct op het uitgifteformulier te worden vermeld en ondertekent. Reclamaties achteraf worden niet in behandeling genomen. 

 12. Vervanger

  1. Als de huurder een vervanger stuurt om de camper af te halen dan dient verhuurder daar van tevoren op de hoogte te worden gesteld. De vervanger dient de betreffende documenten te overleggen waaronder de boekingsbevestiging en een kopie rijbewijs van de huurder en van de vervanger te overleggen. Deze vervanger treedt op dat moment in de verplichtingen van huurder, waardoor huurder aansprakelijk blijft. 

 13. Inleveren

  1. Huurder dient de camper in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen terug te brengen. Dit op het tijdstip en plaats zoals is overeengekomen in de huurovereenkomst. 

  2. Indien er bij het retourneren van de camper voor ontvangst van de camper wordt getekend door de persoon die de camper in ontvangst neemt, dan geldt dit in alle gevallen onder voorbehoud van niet gemelde gebreken en schades en bijzondere gebeurtenissen waarvoor de eigenaar eventueel aansprakelijk kan worden gesteld. 

 14. Kortere periode

  1. Het later ophalen en/of eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van het geheel of een gedeelte van de huursom tot gevolg hebben.

 15. Legitimatie

  1. Bij afhalen van de camper is voor huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig rijbewijs verplicht, de huurder/bestuurder(s) gaan akkoord met controle van hun persoonsgegevens en fotokopie van rijbewijs/ paspoort.

 16. Onderhoud

  1. U dient regelmatig het oliepeil te controleren voordat u de motor start. Zorg ervoor dat het oliepeil op het juiste niveau blijft, eventueel bijvullen met motorolie. Nooit over vullen! Check ook regelmatig de bandenspanning.

 17. Kosten

  1. Brandstof + kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals onder andere brandstof, olie, reparatie en/of vervangen van banden en/of velgen of verlichting (bij onrechtmatig gebruik), leges, ruitbreuk, boetes, gerechtskosten enzovoorts komen voor rekening van de huurder. Noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder. De camper wordt met een volle brandstoftank afgeleverd en u dient de camper met een volle brandstoftank terug te brengen. Als u de camper niet af getankt terugbrengt dan brengen wij u €25,- in rekening, te vermeerderen met de brandstofkosten.

 18. Waarborgsom / eigen risico

  1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt €750,- De waarborgsom wordt binnen 5 werkdagen na inlevering van een schoongemaakte en schadevrije camper, en indien is voldaan aan onze huurvoorwaarden, teruggestort op uw rekening. In geval van schade of overtredingen van de wegenverkeerswetgeving kan dit langer duren. 

  2. Verhuurder zal huurder aansprakelijk stellen voor overtredingen van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland begaan in de huurperiode.

  3. Bij diefstal van de camper tijdens de huurperiode wordt de borg volledig ingehouden als de huurder nalatig is geweest. 

  4. Er geldt een eigen risico van €750,-/ per gebeurtenis, welke bij schade in binnen en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder.

 19. Schoonmaakkosten

  1. U ontvangt bij aflevering een schone camper en u dient deze camper ontdaan van uw eigen ingebrachte spullen en afval weer schoon in te leveren. Indien de camper van binnen niet is ontdaan van uw eigen ingebrachte spullen, noch schoongemaakt, noch ontdaan van afval dan kunnen de volgende schoonmaakkosten in rekening worden gebracht:

   1. Niet schoon, niet ontdaan van persoonlijke spullen en /of afval €50,-

   2. Afvalwatertank niet geledigd €25,-

   3. Toiletcassette en toilet niet geledigd/schoongemaakt €35,-

 20. Schade en reparaties 

  1. In geval van iedere schade of defecten dient u dit altijd direct te melden en met ons te overleggen over vervolgacties. Dit geldt zowel voor schade ontstaan door een verkeersongeluk, als alle andere vormen van schade of defecten aan camper en/of accessoires en interieur. Wij dienen dit zo spoedig mogelijk te weten in verband met het treffen van voorbereidingen en bestellen van onderdelen voor een reparatie te bespoedigen aangezien een volgende huurder ook graag op tijd de camper in ontvangst wil nemen.

  2. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient huurder digitale foto’s van de schade te (laten) maken. Bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier geheel te worden ingevuld. Huurder is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de verhuurder of de door verhuurder ingeschakelde derde op te volgen. Huurder verplicht zich van een ongeval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel een proces verbaal te laten opmaken, althans daar een poging voor te doen. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (verzekeringsmaatschappij en polis nummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen En zorgt ervoor dat de verhuurder dit uiterlijk bij inlevering van de camper overhandigt wordt. 

  3. Huurder is verplicht eerst in overleg te treden met verhuurder voordat huurder de beschadigde goederen laat repareren of restanten vernietigt en/of daarvan afstand

  4. Indien in het buitenland een hulpdienst voor de camper noodzakelijk blijkt dient de hulpdienst, zoals die is vermeldt ingeschakeld te worden. 

  5. Schade ontstaan door het vullen van een tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de huurder.

  6. De huurder mag alleen noodzakelijke reparaties tot €50,- uit laten voeren, dit dient bij voorkeur te geschieden bij een dealer van het merk camper. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan dient te allen tijde eerst contact met de verhuurder worden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. Op naam van de verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden (na overlegging van de vervangen defecte onderdelen) na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald als deze niet zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik of oorzaken die buiten de verantwoording van de verhuurder liggen. 

  7. Kleine reparaties aan de camper veroorzaakt door de huurder, worden indien mogelijk gerepareerd door verhuurder en berekend tegen de kosten van werving,  eventuele kosten van onderdelen plus een tarief van €20,- per uur. 

  8. Indien de camper naar een schadeherstelbedrijf of de camperdealer dient te worden gebracht voor reparatie dan worden bovenop de kosten voor reparatie nog extra €150,- in rekening gebracht voor handlingkosten. (Onder andere 4x heen en terug met 2 voertuigen en 2 personen, communicatie met bedrijven, etc.)

  9. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten, zoals ten gevolge van rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer en het opzettelijk vernielen van het interieur, radio/cd, achteruitrij- camera, navigatiesysteem, luifel, fietsendrager enz. zijn geheel voor rekening van de huurder. 

  10. De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder. 

  11. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade. Of in geval van niet genoten vakantiedagen in verband met pech, of reparatie van de camper. Hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten.

 21. Het is verboden:

  1. Schuurmiddelen en/of een hogedrukreiniger te gebruiken bij schoonmaak zowel bij binnen- als buitenzijde.

  2. De camper over te beladen. 

  3. Te roken in de camper (bij constatering dat er in de camper gerookt is kost dit € 500,-).

  4. Een frituurpan binnen in de camper te gebruiken. 

  5. Huisdieren mee te nemen. 

  6. De camper aan anderen in gebruik te geven of onder te verhuren.

  7. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden. 

  8. Veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen. 

  9. De camper te gebruiken voor rijonderricht.

  10. Met de camper andere voertuigen te trekken.

  11. Met de camper goederen te vervoeren.

  12. Om in het woongedeelte fietsen, surfplanken, ski's en andere (grote) voorwerpen, die het interieur kunnen beschadigen, te vervoeren.

 22. Boetes

  1. Alle parkeerboetes, boetes, boetes voor verkeersovertredingen of tolgelden die zich tijdens uw boeking voordoen, moeten indien mogelijk onmiddellijk door u worden betaald. Als een administratieve of particuliere of openbare entiteit contact met ons opneemt om uw tolgelden en boetes te regelen, wordt u de boete/tolwaarde plus een administratieve vergoeding van €25,- in rekening gebracht voor Go Spain Campers om legaal namens u de betaling te verrichten. Dit laat onverlet de verplichting om Go Spain Campers het totaal betaalde bedrag te vergoeden.

  2. Het totaalbedrag wordt bij u in rekening gebracht en dient binnen 5 werkdagen te worden voldaan.

 23. Toepassing recht.

  1. Partijen komen overeen dat deze standaardbepalingen gehanteerd door Camperverhuur Go Spain naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn. Deze algemene huurvoorwaarden voor campers maken deel uit van alle offertes en huurvoorwaarden.

 

 

GENERAL CONDITIONS

 1. Minimum rental period.

  1. A minimum rental period of 7 days applies. If the rental period is exceeded, the daily price applicable for that period plus an additional fee of €100,- will be charged per day. Returning every next day is again a fee of €100, - plus the day rent. Since it is usually not possible to provide a replacement camper to a subsequent renter, in the event of damage or late return of the rented camper, this victim can only claim a refund of the lost days. If due to force majeure the reserved camper cannot be delivered, the landlord will do his utmost to provide a replacement camper. However, no rights can be derived from this, the tenant is hereby obliged to accept a comparable alternative offered by the landlord.

 2. Reservation / payment

  1. When booking you must pay 35% of the rental amount, the remainder 65% plus deposit of €750 must be in our possession no later than 30 days before the start date of the rented motorhome. Definitive reservation is only effective after receipt of the first installment of 35%. The deposit will be refunded to your account within 5 working days, provided that all rental conditions have been met. Payments only by bank. Prices are subject to possible errors and include VAT.

 3. Cancellation

  1. Cancellation is only possible after this has been communicated to us in writing and confirmed by us after receipt. The date of receipt is the date of cancellation. We recommend that you take out cancellation insurance.

  2. In case of cancellation after down payment and 30 days (exclusive) before the start date of the rented motorhome, 35% of the total travel sum will be withheld.

  3. In case of cancellation 30 days (inclusive) before the start date of the rented motorhome, the total travel sum will be charged. Of course, the deposit paid will be refunded.

 4. Extension

  1. In the event that you wish to extend the rental period, this must be reported to the landlord. Extension is subject to availability in the requested period and is only possible with the permission of the landlord.

 5. Rent

  1. The rental price includes:

   1. Unlimited mileage only applicable for miles driven in Spain and Portugal.

   2. Kilometers driven outside Spain and Portugal are extra invoiced at €0.35 per kilometer.

   3. All-risk insurance, deductible of €750,-

  2. 24-hour emergency and breakdown service.

 6. Insurance

  1. The landlord has taken out All-risk insurance for the camper. However, on behalf of the tenant, who indemnifies the landlord in this respect, damage to third parties, which for whatever reason is not reimbursed by the insurer, as well as a deductible of €750,- per event for each individual damage. The insurance covers damage to third parties, occupants and theft of the car. Loss of car keys and theft of personal items are not covered. We therefore recommend that you take out personal travel insurance.

 7. Drivers

  1.  According to our insurance, the driver must have reached the age of 25 years at least and be in possession of a valid driving license B for at least 2 years. Our campers may only be driven by the driver(s) stated in the rental contract

 8. Use

  1. The vehicle must be used as a camper and no more people may be transported with it than legally permitted. It is not allowed to use the camper to transport goods and the camper may not be handed over to third parties. Use the camper as if it were your property.

  2. We rent our campers Chorro and Ardales for up to 4 people, camper Marbella for up to 3 people, camper Malaga and camper Alora for up to 2 people.

  3. Camper Chorro,  camper Ardales and camper Marbella children of all ages are allowed.

  4. Camper Malaga and Alora are for adults only.

  5. The rental campers may only be used in Spain and Portugal.

  6. The use of a Go Spain rental camper in a country other than Spain or Portugal is only permitted with the prior written permission of Go Spain.

  7. Non-EU countries, such as Morocco, are excluded from visiting with a rental camper from Go Spain.

 9. Reception and Return

  1. The receipt and return takes place at our property, unless otherwise agreed. The time of collection is  between 8:00 and 10:00 and issuance between 15:00 and 18:00, or by mutual agreement depending on your flight.

 10.  Return

  1. The camper must be returned clean inside with an empty and clean toilet cassette, empty waste water tank, full fuel tank, clean refrigerator, clean Safari BBQ / grill and a clean toilet / shower room. If you do not return clean, the costs will be charged. See point 19. We go through the inventory list with you before the rental period and also do this after the rental period. Damaged or missing items must be reimbursed by the tenant.

 11.  Reception

  1. The tenant is obliged to check whether the camper has defects and / or damage when receiving the camper. This must be stated and signed directly on the issue form. Complaints afterwards will not be processed.

 12.  Replacement

  1. If the tenant sends a replacement to pick up the camper, the landlord must be informed in advance. The replacement must provide the relevant documents, including the booking confirmation and a copy of the driver's license of the renter and of the replacement. This replacement enters into the obligations of the tenant at that time, as a result of which the tenant remains liable.

 13.  Hand in

  1. The tenant must return the camper in the same condition in which he received it. This at the time and place as agreed in the rental agreement.

  2. If, when returning the camper, the person who receives the camper is signed for receipt, this applies in all cases subject to unreported defects and damages and special events for which the owner may be held liable.

 14.  Shorter period

  1. The later collection and / or return of the rented camper will never result in a refund of all or part of the rent.

 15.  ID

  1. When picking up the camper, the tenant and all drivers must have identification by means of a valid driver's license, the renter / driver (s) agree to check their personal data and photocopy of driver's license / passport.

 16.  Maintenance

  1. You should check the  oil level regularly before starting the engine. Make sure that the oil level remains at the right level, possibly refilling with engine oil. Never overfill! Also check the tire pressure regularly.

 17.  Cost

  1. Fuel + costs that are directly related to the use of the camper such as fuel, oil, repair and / or replacement of tires and / or rims or lighting (in case of unlawful use), fees, window breakage, fines, court costs and so on are at the expense of the tenant. Necessary costs of normal maintenance and repair are borne by the landlord. The camper is delivered with a full fuel tank and you must return the camper with a full fuel tank. If you do not return the camper refueled, we will charge you € 25, - plus the fuel costs.

 18.  Deposit / own risk

  1. The deposit per rental period is €750,- The deposit will be refunded to your account within 5 days after returning a cleaned and damage-free camper and if our rental conditions are met. In case of damage or violations of road traffic legislation, this may take longer.

  2. The landlord will hold the tenant liable for violations of road traffic legislation or corresponding provisions committed abroad during the rental period.

  3. In case of theft of the camper during the rental period, the deposit will be fully withheld if the tenant has been negligent.

  4. If it turns out that the deposit is not sufficient, the tenant will immediately pay the excess, determined by the landlord, above the deposit to the landlord. If necessary, final statement shall be drawn up for specification.

  5. There is a deductible of €750,- per event, which will be charged to the tenant in the event of damage at home and abroad.

 19.  Cleaning fee

  1. You will receive a clean camper upon delivery and you must return this camper clean, cleared of all your own belongings and waste. If the inside of the camper has not been cleared of any items you have brought in, cleaned or cleared of waste, the following cleaning costs may be charged:

   1. Not clean, not cleaned of personal items and /or waste €50,-

   2. Waste water tank not emptied €25,-

   3. Toilet cassette and toilet not emptied/cleaned €35,-

 20.  Damage and repairs

  1. In the event of any damage or defects, you must always report this immediately and consult with us about follow-up actions. This applies to damage caused by a traffic accident, as well as all other forms of damage or defects to a camper and / or accessories and interior. We need to know this as soon as possible in connection with making preparations and ordering parts for a repair as a next tenant would also like to receive the camper on time.

  2. In the event of every collision, the local police must be called in and the tenant must take digital photos of the damage or have them taken. For every damage and damage, a European claim form must be completed in full. The tenant is obliged to limit the damage as much as possible and to follow the instructions of the landlord or the third party engaged by the landlord. The tenant undertakes to have the local authorities draw up a report or a police report of an accident, or at least to make an attempt to do so. The renter himself records the circumstances of the incident, the brands and license plates of any vehicles involved (insurance company and policy number), the names and addresses of the driver, other parties involved and any eyewitnesses And ensures that the landlord is handed this over at the latest when returning the camper.

  3. The tenant is obliged to first consult with the landlord before the tenant has the damaged goods repaired or scraps and/ or relinquishes them

  4. If an emergency service for the camper proves necessary abroad, the emergency service, as stated, must be called in.

  5. Damage caused by filling a tank with the wrong liquid is entirely at the expense of the tenant.

  6. The renter may only have necessary repairs up to €50,- carried out, this should preferably be done at a dealer of the brand camper. For repairs in excess of this amount, the landlord must first be contacted and approval requested at all times. Original and specified invoices in the name of the landlord will be refunded to the tenant (after presentation of the replaced defective parts) after the rental period has expired if they have not been caused by improper use or causes beyond the landlord's responsibility. 

  7. Minor repairs to the motorhome caused by the renter will be repaired by the lessor if possible and charged at the cost of recruitment, any costs of parts plus a rate of €20 per hour.

  8. If the camper needs to be taken to a damage repair company or the camper dealer for repairs, an additional €150 will be charged for handling costs on top of the repair costs. (Including 4x there and back with 2 vehicles and 2 people, communication with companies, etc.)

  9. Damage and costs not covered by the insurance, such as as as driving under the influence, driving and driving by unauthorized persons, seizure, drug transport, flooding, loss of the camper caused by or related to embezzlement or loss, destruction of the interior, radio / CD, TV / DVD, reversing camera, navigation system, awning, bicycle carrier, etc. are entirely at the expense of the tenant.

  10. The renter is obliged to report the damage and defects known to him to the landlord when returning the camper.

  11. The lessor is never liable for personal, material or immaterial damage of the tenant or his travel party, caused by the use of the camper, mechanical malfunction and / or collision damage. Or in case of vacation days not enjoyed due to breakdown, or repair of the camper. For this, the tenant must take out insurance himself.

 21.  It is prohibited:

  1. Abrasives and/or a high-pressure cleaner to be used for cleaning both inside and outside.

  2. The camper overloaded.

  3. To smoke in the camper (if you notice that there is smoking in the camper, this costs €500, -).

  4. Use a deep fryer inside the camper.

  5. Pets to bring.

  6. Give the camper to others in use or sublet it.

  7. Driving the camper through rough terrain or off the beaten track.

  8. Make changes, additions, inscriptions, decorations, stickers, etc.

  9. The camper can be used for driving instruction.

  10. Tow other vehicles with the camper.

  11. Transport goods by motorhome.

  12. To transport bicycles, surfboards, skis and other (large) objects in the living area that can damage the interior.

 22.  Fines

  1. All parking fines, fines, traffic violations or tolls that occur during your booking should be paid by you immediately if possible. If an administrative or private or public entity contacts us to arrange your tolls and fines, you will be charged the fine/toll value plus an administrative fee of €25 for Go Spain Campers to legally make the payment on your behalf. This is without prejudice to the obligation to reimburse Go Spain Campers for the total amount paid.

  2. The total amount will be charged to you and must be paid within 5 working days.

 23.  Application law.

  1. The parties agree that these standard provisions used by Camper rental Go Spain will be interpreted under Dutch law and will be subject to them. These general rental conditions for motorhomes are part of all quotations and rental conditions.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
bottom of page